فصل

ماه

هفته

جلسه

صفحه

عنوان فعالیت های ریاضی پنجم دبستان

پــــــــــــــــــــاییــــــــــــــــــــــز

مهــــــــــــــــــــر

اول

یک

1

عدد نویسی و مقایسه ی عددها

دو

2-3

تمرین-یادآوری مفهوم کسر متعارفی

سه

3-4

کسر متعارفی(کسر برابر صفر)

چهار

5-6

کسر متعارفی (تمرین)

دوم

یک

7-8

کسر متعارفی(مقایسه ی کسرها،کسرهای بزرگتر از واحد)

دو

9-10

کسرهای متعارفی(کسرهای بزرکتر از واحد،جمع کسرها)

سه

11-12-13

حل تمرین و مسئله و تفریق کسرهای متعارفی

چهار

امتحان

سوم

یک

14

معرفی عدد مخلوط و حل تمرین

دو

15-16

عدد مخلوط(تبدیل کردن کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط و برعکس)

سه

17-18

مفهوم بخش پذیری

چهار

19-20

بخش پذیری بر 3 و 9

چهارم

یک

21-22

حل تمرین بخش پذیر بر 3و9-یادآوری بخش پذیری بر 2و5

دو

23-24

حل تمرین بخش پذیری – کسرهای مساوی

سه

25

ساده کردن کسر

چهار

یادآوری و مرور درس های گذشته

آبـــــــــــــــــــــان

اول

یک

26-27

کسرهای متعارفی(مقایسه ی کسرها)

دو

28-29

کسر متعارفی(جمع و تفریق کسرها)

سه

30

مقایسه ی چند کسر

چهار

31

عدد های مخلوط : مقایسه

دوم

یک

32

محاسبه با عددهای مخلوط (جمع)

دو

33

محاسبه با عددهای مخلوط(تفریق)

سه

34-35

مساحت(معرفی کیلومتر و کیلومترمربع)

چهار

36-37-38

نسبت و تناسب

سوم

یک

39-40

نسبت و تناسب(نسبت های مساوی)

دو

41

حل تمرین و امتحان

سه

42-43

معرفی ثانیه و خواندن ساعت

چهار

44-45

جمع و مقایسه عدد های مرکب

چهارم

یک

46-47

تفریق عددهای مرکب-ضرب تقریبی

دو

48

تخمین

سه

49-50-51

کاربرد نسبت و حل مسئله

چهار

مرور درس و امتحان

پـــــــــــــــاییـــــــــــــــز

آذر

اول

یک

52-53

مساحت لوزی-مساحت ذوزنقه

دو

54-55

حلِ تمرین های دوره ای

سه

56-57

حلِ تمرین های دوره ای

چهار

58-59

درصد

دوم

یک

59-60-61

حل تمرین های درصد

دو

62

ادامه بحث درصد

سه

63-64

تقارن – خط تقارن

چهار

65

حل تمرین و مرور بحث درصدها

سوم

یک

66-67-68

عددهای اعشاری

دو

68-69-70

عددهای اعشاری (مقایسه)

سه

70-71

عددهای اعشاری (جمع)

چهار

72-73

حل تمرین و مسائل عددهای اعشاری

چهارم

یک

73-74

کسر متعارفی(ضرب،ضرب یک عدد صحیح در یک کسر)

دو

75-76

ضرب کسر در عدد صحیح

سه

77-78

کسر متعارفی(ضرب و پرسش)

چهار

79-80

نمایش عددها به صورت اعشاری و کسری

زمستــــــــــــــــــــــــان

دی

اول

یک

80-81

ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری

دو

82-83

ضرب عدد اعشاری در عدد صحیح و نتیجه گیری

سه

83-84

عدد های اعشاری(ضرب) و مرورضربها

چهار

85

اندازه گیری

دوم

یک

86-87

حل مسائل و ضرب ذهنی

دو

88-89

مرور و حل مشکلات دانش آموزان 

سه

مرور و حل مشکلات دانش آموزان

چهار

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

سوم

یک

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

دو

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

سه

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

چهار

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

 

چهارم

یک

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

دو

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

سه

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

چهار

امتحانات نوبت اول و مرور دروس

زمستــــــــــــــــــــــــــــــان

بهمـــــــــــــــــــــــــــــن

اول

یک

90

رسم مثلث

دو

91-92

ساختن مکعب و مکعب مستطیل

سه

93

مفهوم حجم

چهار

94

احجام

دوم

یک

95-96

احجام و محاسبه ی احجام

دو

97-98

محاسبه ی احجام

سه

98

زاویه

چهار

99

زاویه

سوم

یک

100-101

زاویه – رسم نیم دایره

دو

102-103

زاویه (واحد اندازه گیری)

سه

104

اندازه گیری زاویه توسط نقاله

چهار

امتحان

چهارم

یک

104-105

حل تمارین

دو

106

رسم مثلث(توسط نقاله و زاویه)

سه

107-108

گرم و کیلو گرم

چهار

109

مرور و حل تمرین و مسئله ها

اسفنـــــــــــــــــــــــــــــــد

اول

یک

110-111

حل تمرین های دوره ای

دو

111-112

حل تمرین های دوره ای

سه

113-114

حل تمرین های دوره ای

چهار

مرور و امتحان

دوم

یک

115-116

محیط دایره ( اندازه گیری)

دو

117

محیط دایره و اندازه گیری محیط آن

سه

118-119

کسر متعارفی (تقسیم)

چهار

119-120

کسر متعارفی(تقسیم)

سوم

یک

120-121

حل تمرین و مرور تقسیم های کسر متعارفی

دو

122-123

کسر متعارفی(تقسیم)-مخرج ها برابر نباشند

سه

124

گنجایش

چهار

امتحان

چهارم

یک

125

واحد گنجایش

دو

126

واحد گنجایش و حل مسئله

سه

127-128

رسم نیم ساز توسط نقاله – مساحت دایره

چهار

129

مساحت دایره و مرور

بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

فـــــــــــــــــــروردین

اول

یک

دو

سه

چهار

دوم

یک

دو

سه

چهار

سوم

یک

130

یادآوری مساحت دایره

دو

130

مساحت دایره

سه

131-132

بررسی اطلاعات و معدّل(میانگین)

چهار

133-134

بررسی اطلاعات(حل مسئله)

چهارم

یک

یادآوری و مرور دروس

دو

یادآوری و مرور دروس

سه

یادآوری و حل مشکلات

چهار

یادآوری و حل مشکلات

اردیبهشـــــــــــــــــــــــت

اول

یک

134-135

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

دو

136-137

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

سه

138-139

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

چهار

140-141

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

دوم

یک

امتحان

دو

142-143

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

سه

144-145

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

چهار

146-147

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی

سوم

یک

برگزاری آزمون تستی ( 30 سؤال )

دو

148-149

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی و نمونه دولتی

سه

150-151

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی و نمونه دولتی

چهار

152-153

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی و نمونه دولتی

چهارم

یک

154-155

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی و نمونه دولتی

دو

156-157

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی و نمونه دولتی

سه

158-159

بررسی نمونه سؤالات امتحانات پایانی و نمونه دولتی

  

حسین پاکدل-1388

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

 

 

دبستان شهید محمود مرادی حسن آباد

 

 

نام مدیر : جناب آقای عید محمد یوسفی

 

 

نام معلم : حسین پاکدل

 

 

سال تحصیلی 1389 – 1388

نوشته شده توسط امین هنری مهر در ساعت 13:46 | لینک  |